عمومی

دنبال کن


جنسیت: زن |

عضو از ۲۴ آذر ۱۳۹۱

آیا مقام عظما،اعدام باید گردد؟

تهدیگ ماکارونی

موسیقی متال:

به نظرتون انتخابات امسال جرقه ای میشه واسه بهتر شدن وضعمون یا همچنان آغا باید به وظیفه مهم خود که همانا نامگذاری سالهاست بپردازد؟

بیشتر