عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

از نامه های سرخ از اتاق زرد

در کوچه موعود چنارها

مهتاب میان ما

شناخت شوقناکی

همه چیز از باسن بزرگ من شروع شد

تنت هذیان تختم باشد

آخرین پیراهن شب

اسمت چیست؟

متاسفم. وقتمان تمام شده است.

آخر زمان در شهر فرشته ها

بیشتر