عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

همه چیز از باسن بزرگ من شروع شد

تنت هذیان تختم باشد

آخرین پیراهن شب

اسمت چیست؟

متاسفم. وقتمان تمام شده است.

آخر زمان در شهر فرشته ها

با روزهای شما و کفش های گِلی من

یواش های قرمز

پاییزهایش اما متفاوت بود

تا پلکم مژه می زند طاووس می شوی

بیشتر