عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

نون و القلم: غلط نکنم، کار قیام ما کم‌کم دارد به جاکشی ختم می‌شود!

مشروح 44 بار تذکر رهبری درباره مسئله حیاتی جمعیت!

بیل گیتس در ماجرای مرد بی مورد!

بابک خرمدین، و ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله

یادداشت های پیش از مرگ3

بیشتر