عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ تیر ۱۳۹۹

ایران درودی، نور، عرفان و آزادی که ما نگفتیم، اما او تصویرش کرد

از اطاق گرامافون و چمدان سبز سوراخ تا ...

توقف کوتاه

قربانی

دزدان آب، خوزستان تشنه و روایتی از "میرزا رضا کرمانی" و ظلمی که باید از ریشه کنده شود

چهارشنبه سوری در سویل

ناهار با آیدا

با صادق هدایت در کافه دووم*

روزهای شراب و گل سرخ.... و هنرستان عالی موسیقی

جمجمه خیام در دست های هنرمند هوشنگ سیحون

بیشتر