عمومی

دنبال کن


عضو از ۵ تیر ۱۳۹۹

از اطاق گرامافون و چمدان سبز سوراخ تا ...

توقف کوتاه

قربانی

دزدان آب، خوزستان تشنه و روایتی از "میرزا رضا کرمانی" و ظلمی که باید از ریشه کنده شود

چهارشنبه سوری در سویل

ناهار با آیدا

با صادق هدایت در کافه دووم*

روزهای شراب و گل سرخ.... و هنرستان عالی موسیقی

جمجمه خیام در دست های هنرمند هوشنگ سیحون

ابراب خودم رفتی که رفتی ... در حاشیه یک سیزده بدر کرونایی، "عین آنروزها توی فشم..."

بیشتر