عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ آبان ۱۳۹۲

"خواهرم"

گمنام ها- The Nameless

مجموعه ی افتخارات یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته که مکتب اروتیسم را دوست دارد

Leila Farjami reads her poem at New England PEN

رادیو شهرزاد: شعر و داستان و موسیقی...Radio Shahrzad

ویدیوی شعرخوانی در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایرانی- Poetry reading

زنی که ماه را زاییده ست

خروج از غار

آخرین خورشید

بیشتر