سنجش

بیشتر

چهار سال دونالد ترمپ برای ایران ...


جواب

اگر خدای نکرده روزی مجاهدین به قدرت برسند آیا سیبیل را نیز مانند حجاب اجباری خواهند کرد؟


جواب

اگه رامنی برنده شده بود


جواب

ایمان بیاوریم به آغاز فصلی گرم؟


جواب

طرف نامرئی مذاکره این دو کدومه؟


جواب

بیشتر