اینجا زمان چقدر زود میگذره!!! ایران که بودم اینققققققدر زجر می‌کشیدم بعد نگاه می‌کردم می‌دیدم یه ثانیه گذشته!