عزل احمدی نژاد هزينه دارد، يک سال ديگر تحملش می کنيم

روزنامه جمهوری اسلامی طی يادداشتی با تيتر «فرافکنی يا توجيه» تاکيد کرده که «فرافکنی و دادن آدرس غلط از مهمترين ويژگی دولتمردان است.»
محمدرضا باهنر از وابستگان به جناح حاکم و نايب ریيس مجلس شورای اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «عزل احمدی نژاد هزينه دارد، يک سال ديگر تحملش می کنيم.»