از شاعران و مجانین و انقلابیون دوری کنید تا رستگار شوید!