سیزده زن با نیویورک تایمز صحبت کرده اند که خودشان قربان تعدی و تجاوز این کثافت هستند. نوزده زن شهادت داده اند که پیشرفت و قبولی کارشان را گروگان میگرفت به شرطی که به انها تعدی و تجاوز کند. همه این فکت ها را شهره آغداشلو خوانده است. خودش قشنگ همسر کثیف و ضد زن متجاوزش را میشناسد. نان اسم فامیلش را هم میخورد.

و در دفاع از متجاوز تنها هستی، به فکر مادرت باش!