یه نفر به این “شوربختانه‌جان” ما یادآوری کند که نمیشود بجای کسره، ه بگذارد. درستش اینجوریه نازنین، “شیفته عاشق گول‌خوردنه”... ببین ذوق زدگی بخاطر ترامپ و فلان، بعضی ها را چه آشفته‌سر کرده...