من آرزو می‌کردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم اما وقتی که می‌آمد و آنرا حس می‌کردم مثل همان ایام سخت و دردناک بود!

بوف کور