تجربه بر ذهنیتِ ابتدایی بی‌اثر است.

کارکردهای ذهنی در جوامع عقب‌مانده نوشته لوسین لوی برول، ترجمه یدالله موقن