بازار خیلی بیخود کرده که معترض باشد... خودکرده را تدبیر نیست... خرج اقامت خمینی در نوفل‌لوشاتو و هزینه کرایه دربست ارفرنس را عمه‌جان من متقبل شد؟