دیروز کارمندان مرسک و انی و توتال و زیمنس قبل از ترک تهران با چشمانی گریان به دیدار مرقد مطهر امام رفتند و با آرمانهای بلند امام و تابستان طلایی ۶۷ تجدید بیعت کردند و گفتند بزودی برمی‌گردیم.