حسن روحانی امروز در قبر خمینی گفت: "محال است نظام پادشاهی بازگردد" به آقای روحانی و دیگر روشنفکران تاریک اندیش غرب محور بایستی گفت: "نظام پادشاهی باز خواهد گشت بسیار هم قدرتمندتراز گذشته باز خواهد گشت از جایی هم باز خواهد گشت که قرار بود ایران را نابود کند ولی حالا نه تنها نظام پادشاهی بلکه امپراطوری ساسانی را نیز احیا خواهد کرد"