چهل سال است در پیشگاه تاریخ درس میگیریم . هنوز هم فارغ التحصیل نشده ایم