شادگان، ایذه،ایلام،قهدریجان....این شهرهای کوچک به خفتگان سفره انقلاب و دار و دسته شان بیرون از ایران یادآوری کردن، ایران فقط پل طبیعت به بالا و پیست دیزین نیست.