خِرد تا به زنان می رسد،نامش "مَکر"می شود و مکر تا به مردان می رسد نام "عقل "می گیرد.درخواست توجه به زنان که می رسد،نامش "حسادت"می شود و حسادت تا به مردان می رسد،می شود"غیرت"...!