ازانقلاب مشروطه ویاحتی جلوتر، درزمان قاجارومعاهده ترکمانچای ،هراتفاقی که افتاده که به ضررایران بوده، آقایان روحانی ازملت طلبکارندکه:" اگرآخونددرراس کاربوداین اتفاق نمی افتاد" ،حالا40ساله که آخوند درراس کارهابوده، وروزبه روز، اتفاقاتی یکی ازدیگری بدتر، دراین مملکت می افتد.