اين چه جوريه كه حمله جانوران آدمخور داعش به تأسيسات حكومت جابر و جاهل ولايت فقيه، تروريسمه ولى حمله موشكى صهيونيستهاى يهودستيز و ضدبشر به بيمارستانها و مدارس و خانه هاى فلسطين، عمليات نظاميه؛ اونم عملیات دفاعی نظامی؟