همه اونائى كه ادعاى رهبرى اپوزيسيون را دارن بايد تا الان بيانيه شون در ارتباط با حمله به بهارستان و گور خمينى منتشر شده بود. نه اينكه مثل برجام بذارن براى ده پونزده روز بعدش.