اگه مثلا مترو يا بازار را زده بودن، ميشد تروريسم. حمله به ساختمان بهارستان و گور روح الله كه تروريسم و وحشت آفرينى و اخلال مرگبار در زندگى مردم نيس.