حاجى ميگه تظاهر به روزه خوارى ممنوعه... ميگم تو ميخواى خيرسرت برى بهشت؛ جورشو من چرا بايد بكشم؟