خانم نسرین ستوده قهرمان حقوق بشر فرموده کاندیداتوری ابراهیم رئیسی هم از نظر حقوقی و هم اخلاقی غیر قابل قبول هست چون این شخص در اعدامهای 67 نقش داشته.این است موضع کسانی که جان خود را برای اخلاق و حقوق بشر وسط میگذارند!! ولی من نمیفهمم چطور میشود که اینطور میشود که همین خانم نسرین ستوده حدود یکسال پیش لیستی را تبلیغ میکرد که نام اساتید رئیسی در اعدام و جنایت و فساد در آن لیست بود یعنی دری نجف آبادی و فلاحیان ( مردی برای تمام فصول جنایت) و ری شهری

خانم نسرین ستوده قهرمان حقوق بشر فرموده کاندیداتوری ابراهیم رئیسی هم از نظر حقوقی و هم اخلاقی غیر قابل قبول هست  + چون این شخص در اعدامهای 67 نقش داشته.این است موضع کسانی که جان خود را برای اخلاق و حقوق بشر وسط میگذارند!! ولی من نمیفهمم چطور میشود که اینطور میشود که همین خانم نسرین ستوده حدود یکسال پیش لیستی را تبلیغ میکرد که نام اساتید رئیسی در اعدام و جنایت و فساد در آن لیست بود یعنی دری نجف آبادی و فلاحیان ( مردی برای تمام فصول جنایت) و ری شهری و اتفاقا خانم ستوده لیست تکرار میکنم محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را بر روی دست بلند میکرد و اتفاقا آنوقت هم با ارجاع به اصول اخلاقی و حقوق بشر میگفت به این لیست رای دهید و حمایت کنید.من پیر شدم آخرش نفهمیدم این اخلاق و حقوق بشر چه موقع باعث میشود ما رای بدهیم چه موقع برما واجب میکند که هرگز رای ندهیم...خانم ستوده پاسخ آنرا خوب میداند.