میگیم ها، نکنه انقدر که ما به عربها گیر میدیم که به خلیج فارس بگن "خلیج فارس"، روس ها هم این کک به تنبونشون بیفته، بگن :" ایرونی ها باید به دریای مازندان بگن Каспийское море!"

والله بخدا