وقتی اسم سردار فدوی می‌آید تن آمریکایی‌ها به لرزه در می‌آید و خواهش می‌کنند قایق تندرو سردار فدوی به ناوشان نزدیک نشود.

منبع: تسنیم