زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست،من از همه می خوام به این روش خاتمه بدن،اگر خاتمه ندن، اونوقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده ی اونهاست.