از دفتر رهبری زنگ زدند که چرا زودتر در مورد توافق تصمیم‌گیری نمی‌کنید.

مصداق دیگری بر اینکه میگوئیم "بیت رهبری" شده است "دربار پهلوی"