اين دوستانى كه كمپين ' من صلح رو انتخاب ميكنم' راه انداختن، براى يمن و سوريه هم صلح رو انتخاب ميكنن يا اونجاها نياز به صلح ندارن!؟-- نابخشودنى

Twitter:
@ardalanmousav