کل ملت ایران بگوید بنی صدر باید بماند، بازهم من می گویم خیر

روح الله موسوی الخمینی رهبر فقیر ارتجاع