و تو ای حاصل هم آغوشی شهوت با اخوت، گره عمامه ات را محکم تر ببند تا افکار موهومت هوا را آلوده نکند ...