دست آوردن آزادی نه انقلاب میخواد، نه مبارزه و جنگ میخواد، آزادی حتا تظاهرات هم نمیخواد، آزادی لیاقت میخواد!