یه جوری از داعش خبر میدهند که انگاری چنین جک و جونوری را تا بحال ندیده اند. انگار نه انگار که حکومت آخوندی نزدیک به ۱۵۰ هزار تن از بهترین فرزندان این مرز و بوم را در زندانها سر نبریده، جوانان قیام را کهریزکی نکرده، به دخترکان زیر ۱۸ سال پیش از اعدام تجاوز نکرده، در ملاء عام ملت را از جراثقال آویزان نکرده، مردم را توی میدانها به شلاق نبسته، سرچهارراهها چشم درنیاورده، دست نبریده، به پسران جوان تجاوز جنسی نکرده، حتی نیروی مخالفش را در برون از مرزهای خود سرنبریده..