تنها نماینده اراده کل ملت رئیس جمهور است، رهبری هم با واسطه انتخاب می‌شود.

امروز احمدی نژاد در سخنانی در مخالفت با طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری که کلیات آن به تصویب مجلس رسید، گفته است که تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است رئیس جمهور است.