امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند متعال شهوت مومن را در کمر و شهوت کافر را در مقعدش نهاده.