در مدارسِ عهد قجر معلم درس جديد را بر پايهٔ توان دانش آموز ارائه مي‏کرد؛ ارزشيابي شاگردان هم در دو مرحله انجام مي‏گرفت؛ يک مرحله ارزشيابي تدريجي که شامل درس پرسيدن روزانه يا هر چند روز يک بار بود و ارزشيابي نهايي هم در پايان يک کتاب يا دوره آموزشي انجام مي‌شد.


 

سند زير دعوت مدرسه مبارکه قاجاريه از سالارالسطان ايلخاني ايل قاجار، براي حضور در جلسه امتحان علوم، رياضي و ادبيات در اين مدرسه و با هدف تشويق شاگردان و معلمان مدرسه و جلب رضايت اداره علوم و وزارت معارف است.
 

مدرسه مبارکه قاجاريه

خدمت حضرت مستطاب اجل اکرم آقاي سالارالسلطان ايلخاني ايل جليل قاجار دام اقباله مشرف شود
 

مدرسه مبارکه قاجاريه؛ تخاقوي ئيل ۱۳۲۷؛ طهران ۱۱ شهر ربيع الثاني
 
بسم الله وله الحمد

چون به تائيدات الهي و توجهات کامله بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي ارواحنا فداه روز دوشنبه ۱۲ و چهارشنبه ۱۴ از دو ساعت بعد از ظهر تا يک ساعت به غروب مانده در مدرسه مبارکه قاجاريه مجلس امتحان علوم رياضي و ادبيات و غيره منعقد است لهذا متمني است محض تشويق اهالي و ملاحظه تحصيل متعلمين در موقع مذکور مدرسه را مشرف سازيد که موجب انبساط خاطر اداره علوم و وزارت معارف خواهد بود.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر