انسانها در سياست هميشه قربانيان ساده دلِ فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود و تا زماني كه نياموزند منافع طبقاتي اين يا آن گروه را در پشت عبارتهاي اخلاقي، مذهبي، سياسي و اجتماعي و وعده هاي آنها جستجو كنند...