آنها که انسانها را با بند ترازوی عدالتشان به دار آویختند عادل نام نگرفتند. - "احمد شاملو"