در یک جامعه بیمار ،سالم ها بیمار محسوب می شوند . ( فردریش نیچه )