نخوان، ننویس، نگو; بجز آنچه بتو می‌گویند، و برایت می‌نویسند‌ و می‌خوانند.