رفیق مسعود کیمیایی:
سینمای فارسی طبیعی است که سینمای شبه انقلابی و حادثه ای از مقاومت و زندگی مجاهدها و فدایی ها بدل شود!"

بامداد
17 اردیبهشت 1358
بریده برگرفته از "تاریخ ایرانی"