طبخ زولبیا و بامیه در یک کارگاه شیرینی پزی تهران. عکس از حمیدرضا نیکومرام، خبرگزاری فارس.