انتشار تصویر این تابلو در شبکه های اجتماعی با کنایه به خبر تجاوز جنسی سعید طوسی، قاری ویژه بیت رهبری به 19 شاگرد قرآن و بی نتیجه ماندن شکایت قربانیان از سال 1390 تا کنون مرتبط است.