محمد بنا در وزن‌کشی كشتي گيران در شرایطی که پرچم ایران و اسرائیل در کنار هم قرار گرفته بود جای پرچم ایران را با هند عوض کرد.