نوشته پشت و روی سکه های نادر شاه - «سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان ... نادر ایران زمین خسرو گیتی ستان»

خط باطلی دیگر بر مهملات پانترکیسم و پانعربیسم مبنی بر جدید بودن نام میهن