شما چگونه این افیش را میفهمید. برای خارجی ها عجیب خواهد بود . نه ؟