دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در 19 مهرماه سال 1318 در کدکن خراسان به دنیا آمد. اشعارش  یاد آور کارهای شاعران قدیم فارسی  است. عمرش طولانی باد